Udržitelnost

Svět se nachází na křižovatce. Musíme jednat hned. Proto každý den usilujme o kolektivní zlepšování dodavatelského řetězce pro zelenější a odpovědnější spotřebu.

Přispíváme k vývoji udržitelných logistických sítí ve spoluprací s veřejností a soukromými partnery. Jsme přesvědčeni o výhodách udržitelné logistiky. Věříme, že společně můžeme dosáhnout změny

Vize udržitelného rozvoje

Jednáme kolektivně, abychom dosáhli pozitivních dopadů

Jako součást globálního ekosystému je spolupráce klíčem k úspěchu při budování udržitelné logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Proto spolupracujeme s různými organizacemi a zainteresovanými stranami. Naše závazky vycházejí ze dvou základních standardů: Global Compact OSN a Cílů udržitelného rozvoje.
Jste-li zákazníkem, pomůžeme vám vybudovat společný udržitelný směr. Pokud jste kandidátem, přidejte se k naší společnosti a staňte se hybatelem změn tím, že přispějete k udržitelnosti logistiky a dopravy. Pokud jste partnerem, věříme ve spoluvytváření udržitelných řešení. Pojďme společně vytvořit udržitelný dodavatelský řetězec!

Zpráva o dopadu

Zavázali jsme se poskytovat našim zainteresovaným stranám přesné a spolehlivé údaje o dopadu našich činností na společnost a životní prostředí.

V roce 2018 společnost FM Logistic zahájila ambiciózní program udržitelnosti založený na třech pilířích: péči o zaměstnance, změně ekologické stopy našich provozů a spoluvytváření udržitelného dodavatelského řetězce. Tento program je výsledkem společné interní i externí práce. Je zavedena ve všech zemích, kde naše skupina působí. Od roku 2019 podává společnost FM Logistic zprávy o hlavních dopadech své činnosti na ekonomiku (přímá a nepřímá zaměstnanost), společnost (zdraví, vzdělávání, inkluze…) a životní prostředí (zdroje, emise skleníkových plynů a znečištění ovzduší…). Tyto informace jsou zveřejněny v interaktivní zprávě, která upozorňuje na řešení, která zavádíme.

Objevte naši zprávu o dopadech

Trvale udržitelný výkon

 • Cíle

  Snižování nehodovosti je jednou z našich hlavních priorit.
  Naše aktuální frekvence je 13,6.

  Úspěchy

  Jako společnost zaměřená na lidi jsme hrdí na naši výjimečnou pracovní sílu. Proto se zavazujeme k 80%spokojenosti zaměstnanců.

 • Jsme odhodláni dosáhnout:

  • -12 % spotřebované energie (výchozí rok 2018). Do roku 2020 jsme dosáhli.
  • -20% Snížení uhlíkové stopy ve skladech o 20 % (výchozí hodnota v roce 2018). Cíle pro rok 2020 bylo dosaženo ze 70 %.
  • -70% toků s normou Euro 5 a vyšší (výchozí hodnota v roce 2018). V roce 2020 jsme dosáhli 80 % našeho cíle.
  • -30% snížení uhlíkové stopy v dopravě.

  Společnost FM Logistic se denně snaží omezovat své emise CO2.
  Zde naleznete detailní rozpis uhlíkové stopy logistické platformy podle kategorií a některá její řešení pro její snížení.

 • Naším cílem je, aby 100 % našich zákazníků bylo vybaveno systémem pro udržitelný rozvoj. Tohoto cíle bylo dosaženo v roce 2019*.
  Naším cílem je, aby 20 % našeho obratu tvořily udržitelné nabídky. Jde o trvalý cíl.

  Kromě toho OSN definovala 17 cílů udržitelného rozvoje (SDG), které představují hlavní společenské a environmentální výzvy, jež je třeba splnit do roku 2030. Společnost FM Logistic stanovila prioritní cíle udržitelného rozvoje pro své odvětví a své činnosti.

  Naše politika udržitelného rozvoje musí pomoci najít odpovědi na následující výzvy:

  • Č. 3 Dobré zdraví a pohoda
  • Č. 8 Důstojná práce a hospodářský růst,
  • Č. 11 Udržitelná města a obce
  • Č. 12 Odpovědná spotřeba a výroba
  • Č. 13 Opatření v oblasti klimatu

Náš udržitelný logistický ekosystém

 • ALICE

  Alice je evropské sdružení čítající přibližně 200 členů (průmyslových podniků, výzkumných pracovníků a institucí), jehož cílem je podporovat inovace směřující k nulovým emisím v logistice. Společnost FM Logistic je členem představenstva a vede pracovní skupinu pro městskou logistiku.

  Další informace
 • Global Compact

  Společnost FM Logistic je od roku 2018 signatářem iniciativy UN Global Compact a podporuje jejích 10 principů. Každý rok zveřejňujeme naše sdělení o pokroku, které je k dispozici na webových stránkách Global Compact.

  Další informace
 • GLEC

  Globální rada pro emise v logistice (GLEC) byla založena v roce 2014. GLEC se rozrostla na dobrovolné partnerství více než 150 společností, průmyslových sdružení, programů, odborníků a dalších organizací. Posláním GLEC, jakožto partnerství vedeného průmyslem, je snižování emisí a zvyšování účinnosti globálních logistických dodavatelských řetězců. Společnost FM Logistic je partnerem GLEC od roku 2019.

  Další informace
 • C3D

  C3D je sdružení více než 180 manažerů udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR) z firem a organizací všech velikostí. Společnost FM Logistic je členem C3D od roku 2017 a koordinuje pracovní skupinu pro udržitelnou organizaci logistiky a dopravy. <br />

  Další informace
 • ECTA

  European Clean Truck Association (ECTA) je síť pro udržitelnou nákladní dopravu v Evropě, která byla založena v roce 2020. Sdružuje více než 20 společností a organizací z celé Evropy, které požadují silniční nákladní dopravu s nulovými emisemi. Členové mají širokou škálu zkušeností, včetně městské logistiky, dálkové nákladní dopravy, spotřebního zboží, výroby a řízení dodavatelských řetězců.

  Další informace
 • EcoTransitWorld Initiatives

  Cílem EWI je neustále rozvíjet a harmonizovat metodiku výpočtu emisí pro celosvětové odvětví dopravy. Nástroj ETW má být zaveden jako celosvětově uznávaný výpočetní nástroj. Společnost FM Logistic je součástí této iniciativy od roku 2019.<br />

  Další informace

Certifikace jednotlivých zemí

Zde najdete naše závazky v oblasti zdraví a bezpečnosti; stejně jako životní prostředí použitelné ve všech zemích.

Chcete zjistit více o společnosti FM Logistic?

 • Přehled

  FM Logistic, to je 27 500 lidí, kteří pevně věří, že dodavatelské řetězce mají sílu vytvářet pozitivní vliv na lidi a celou planetu. Svou vizi zavádíme ve 14 zemích po celé Evropě, Asii a Latinské Americe.

  Objevte
 • Náš účel

  Udělejte odpovědnou spotřebu možnou pro všechny

  Objevte
 • FM Foundation

  Skupina FM Group, která se již řadu let zapojuje do solidárních akcí, založila v roce 2017 u příležitosti 50. výročí své existence firemní nadaci.

  Objevte