Úvod

Společnost FM Logistic si je vědoma toho, že je pro vás důležité, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a uvědomuje si důležitost ochrany vašeho soukromí.
Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost FM Logistic shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje. Obsahují informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a pro jaké účely.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 6. září 2021.

Základní zásady – náš závazek k ochraně osobních údajů

Společnost FM Logistic se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s předpisy platnými pro ochranu osobních údajů a soukromí, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zavazujeme se dodržovat následující zásady:

 • vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely popsané v těchto zásadách nebo pro konkrétní účely, o kterých jsme vás informovali a/nebo s nimiž jste souhlasili;
 • dodržujeme zásadu minimalizace shromažďování osobních údajů, tj. shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné pro zpracování, aniž bychom shromažďovali údaje zbytečně;
 • pokud osobní údaje, které máme k dispozici, již nejsou užitečné pro námi prováděné zpracování a pokud neexistuje žádná zákonná povinnost je uchovávat, budou tyto údaje vymazány nebo anonymizovány.

Definice

OSOBNÍ ÚDAJE:

Veškeré informace týkající se přímo či nepřímo identifikované fyzické osoby. Například osoba je identifikována přímo svým jménem a příjmením a nepřímo svým telefonním číslem nebo registrační značkou vozidla.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Jakákoli operace nebo soubor operací prováděných nebo neprováděných pomocí automatizovaných procesů a aplikovaných na osobní údaje nebo soubory osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zveřejňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.

SPRÁVCE:

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely („proč?“) a prostředky („jak?“) zpracování osobních údajů.

ZPRACOVATEL:

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, úřad nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu shromažďování a službě, kterou vám poskytujeme.
Obecně můžeme přímo shromažďovat následující kategorie osobních údajů:

 • osobní údaje, jako je vaše jméno, křestní jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo (čísla);
 • historie prohlížení, jako jsou navštívené stránky, datum návštěvy, místo během návštěvy nebo IP adresa;
 • údaje v životopise, pokud se ucházíte o pracovní nabídku.

ZA JAKÝM ÚČELEM SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • kontaktování vás, zpracování vaší žádosti o informace a reakce na ně;
 • k vývoji a zlepšování našich produktů, služeb a funkčnosti našich webových stránek nebo našich aplikací a služeb;
 • ověření totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky nebo jinými prostředky;
 • vytvoření účtu při registraci do našich aplikací a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také potřebovat ke splnění zákonných povinností nebo v rámci smluvního vztahu, který s vámi máme.
Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pro výše uvedené účely nebo pro jakoukoli jinou žádost, budeme vás o tom informovat před shromážděním nebo v okamžiku shromažďování.
V případě potřeby vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud jste udělili souhlas k činnostem souvisejícím se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

KDO JE SPRÁVCEM?

Osobní údaje shromažďuje, zpracovává a používá společnost FM LOGISTIC Corporate a všechny její francouzské a zahraniční dceřiné společnosti.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Při zpracování vašich osobních údajů máte nárok na řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Níže uvádíme přehled těchto práv a jejich význam pro vás.


Uplatnění vašich práv

Svá práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti FM Logistic e-mailem na adrese dpo@fmlogistic.com, popíšete svou žádost a přiložíte k ní jakýkoli podepsaný doklad totožnosti s ověřením pravosti originálu.
Právo na přístup k vašim osobním údajům a právo na opravu

Je pro nás důležité, aby osobní údaje, které o vás uchováváme, byly přesné, aktuální, úplné a relevantní. Abychom zajistili dodržování tohoto závazku, máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je nebo aktualizovat. Ve své žádosti uveďte, kterých údajů nebo operací zpracování se týká.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST VAŠICH ÚDAJŮ

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje na údaje shromážděné společností FM LOGISTIC za účelem zpracování na základě vašeho souhlasu a na základě smlouvy.

PRÁVO POŽÁDAT O VÝMAZ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili, nebo
 • odvoláte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám dříve udělili, pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro to, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo
 • se domníváte, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, nebo
 • vaše osobní údaje musí být vymazány, aby byly v souladu s platnými právními předpisy.

Ve své žádosti přesně uveďte, jaké údaje o sobě požadujete vymazat, a důvody své žádosti. Podnikneme přiměřené kroky, abychom na vaši žádost reagovali v souladu s právními požadavky.
Pokud osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou k žádnému účelu potřebné a neexistuje žádná zákonná povinnost je uchovávat, vynaložíme veškeré úsilí, abychom tyto údaje vymazali nebo anonymizovali.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud:

 • se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nepřesné, nebo
 • jde o osobní údaje, které nejsou zpracovávány legálně, upřednostňujete, abychom jejich zpracování omezili, nikoliv tyto údaje vymazali, nebo
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme k účelům, pro které jsme je shromáždili, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování svých osobních údajů a čekáte, zda vaše zájmy související s touto námitkou převáží nad oprávněnými důvody společnosti FM Logistic.

Ve své žádosti přesně uveďte, které údaje o vás požadujete omezit a z jakých důvodů. Podnikneme přiměřené kroky, abychom na vaši žádost reagovali v souladu se zákonnými požadavky.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
V žádosti prosím přesně uveďte zpracování, proti kterému vznášíte námitku proti nakládání s vašimi osobními údaji, a důvody vaší žádosti.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU.

Máte právo podat stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, přímo u dozorového úřadu, například u CNIL.

Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?

Osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech EU, které se na odpovědnou osobu vztahují.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Jsme si vědomi důležitosti zabezpečení vašich osobních údajů. Děláme vše pro to, abychom vaše osobní údaje chránili před zneužitím, zásahy, poškozením, neoprávněným přístupem, úpravami nebo zveřejněním, a máme zavedeno mnoho bezpečnostních opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Sdílení vašich osobních údajů:

Pokud vaše osobní údaje sdílíme s našimi dceřinými společnostmi nebo jinými organizacemi, dbáme na to, abychom tak činili pouze s organizacemi, které mají zavedena významná bezpečnostní opatření pro ochranu dat a jejich ukládání a které dodržují zákony o ochraně osobních údajů, a to za podmínek rovnocenných těm, které dodržujeme my.

Mezinárodní přenosy vašich údajů:

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém případě společnost FM Logistic učiní vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že tento mezinárodní přenos údajů bude mít odpovídající úroveň a záruky bezpečnosti.
Záruky, které používáme k ochraně mezinárodního přenosu údajů, zahrnují:

 • vzorové standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Tyto standardní doložky poskytují dostatečnou záruku, protože umožňují dodržet příslušnou úroveň bezpečnosti, jak ji vyžadují nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména ve vztahu k Nařízení (výše uvedená nařízení a Nařízení jsou společně označována jako „Nařízení“).
 • certifikační mechanismy, které potvrzují, že třetí strany nacházející se mimo EHP zpracovávají osobní údaje v souladu s Nařízeními. Tato osvědčení musí být schválena buď Evropskou komisí, příslušným dozorovým úřadem podle Nařízení, nebo vnitrostátním akreditačním orgánem určeným v souladu s Nařízením.

Soubory cookie

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto je naším cílem vždy jasně uvádět, jaké informace jsou při návštěvě našich stránek shromažďovány. Během vaší návštěvy můžeme potřebovat načíst a/nebo uložit informace o vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Tyto informace mohou být o vás, vašich volbách nebo vašem zařízení a většinou se používají k tomu, abychom vám mohli nabídnout personalizovanější zážitek. Je na vaší volbě, co budeme shromažďovat.
Níže uvedené různé kategorie vysvětlují, jaký typ souborů cookie používáme a jak se k nim můžete přihlásit. Nezapomeňte, že nepovolení některých souborů cookie může mít negativní dopad na vaše zkušenosti, protože vám možná nebudeme moci nabídnout některé naše služby a/nebo funkce.

Nezbytně nutné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a v našich systémech je nelze vypnout. Jsou nastaveny pouze v reakci na vaše kroky, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, ale některé části webu pak nebudou fungovat. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje.

Cookie k měření výkonnosti 

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich stránek, aby pro vás lépe fungovaly. Pomáhají nám také zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější, a zjistit, jak se návštěvníci na webu pohybují. Tyto soubory cookie neshromažďují osobní údaje, pouze anonymní informace. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste naše stránky navštívili, a nebudeme moci sledovat jejich výkon. Některé jiné weby je mohou nazývat „analytické soubory cookies“.

Reklamní/cílené soubory cookie

Tyto soubory cookie nastavujeme my a/nebo naši reklamní partneři a pomáhají nám vytvářet profil vašich zájmů, aby se vám na našich i jiných stránkách zobrazovaly relevantní reklamy. Mohou také omezit počet zobrazení reklamy a pomáhají měřit účinnost reklamních kampaní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, bude se vám nadále na stránkách našich partnerů zobrazovat reklama, ale méně personalizovaná, a možná nebude moci využívat nabídky určené našim členům. Používáme technologii, která identifikuje například váš prohlížeč a internetové zařízení. Pokud chcete při prohlížení jiných stránek zobrazovat relevantnější reklamy, zapněte si tyto soubory cookie. Další informace o tom, jak používají vaše údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů našich partnerů.

Soubory cookie sociálních médií

Tyto soubory cookie jsou nastaveny řadou poskytovatelů sociálních médií a umožňují vám používat funkce sociálních médií na našich stránkách, například používat tlačítko „To se mi líbí“ nebo si u nás vytvořit účet pomocí svého profilu na sociálních médiích. Mohou sledovat, jak procházíte tyto i jiné stránky, a vytvářet profil vašich zájmů, který může být použit pro reklamní účely. To může mít vliv na obsah a zprávy, které se vám zobrazují na jiných navštívených webových stránkách. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudou některé funkce (nástroje pro sdílení, tlačítko „’To se mi líbí“ atd.) fungovat.

Soubory cookie třetích stran

Tyto soubory cookie můžeme nastavit my nebo poskytovatelé třetích stran, kteří na naše stránky přidávají služby/funkce (např. videa). Pokud chcete, aby vám byly stránky více přizpůsobeny, zapněte si tyto soubory cookie.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Za účelem zlepšení našich služeb můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů upravit, např. zavedením nových technologií nebo spuštěním nových služeb. Vyzýváme vás, abyste se s nimi pravidelně seznamovali.