Fm logistic

La logique des transports urbain

Udržitelný rozvoj

Od vzniku FM Logistic, je odpovědný přístup základem naší kultury a motorem našeho růstu.

Od vzniku FM Logistic, je odpovědný přístup základem naší kultury a motorem našeho růstu. Skupina se snaží o dlouhodobou spokojenost všech stran, které jsou spojeny s jejím podnikáním a to spravedlivým a udržitelným způsobem a za současného respektování životního prostředí. Ať už se jedná o zaměstnance, zákazníky, akcionáře, partnery, dodavatele nebo veřejnost. Udržitelný rozvoj, který vychází z kultury naší společnosti, se stal prioritou FM Logistic. Abychom této prioritě stanovili konkrétní rámec a sladili ji s plánem strategie 2022, definovala FM Logistic strategii udržitelného rozvoje založenou na čtyřech pilířích: sociálním, společenském, ekonomickém a ekologickém.

Ačkoliv je tato strategie zaštiťována vedením společnosti, jsou to jednotlivé země, které tvoří její základ a pracují na ní. Na základě sledovaných ukazatelů, reportovaných čtvrtletně, prokazují, že dosahují přijatých závazků. Ukazatele jsou pak vyhodnocovány na úrovni skupiny a každé čtvrtletí jsou předkládány Výkonnému výboru společnosti.

Slovo Ředitele pro Udržitelný rozvoj FM Logistic

 • "Udržitelný rozvoj je moderní termín pro naši tradiční kulturu dlouhodobé vize.

  Odpovědnost, kterou jsme coby mezinárodní společnost přijali, řídí náš rozvoj. Pouze dlouhodobý pohled znamená jistotu pro budoucnost: toto je vize našich zakladatelů, která je podstatou FM Logistic.

  Vždy bylo naším přáním mít vyvážené, přínosné a udržitelné vztahy se všemi zúčastněnými stranami, ať už se jedná o naše zaměstnance, klienty, partnery, dodavatele, akcionáře nebo veřejnost. To vše při současném respektování životního prostředí. Přijetím konkrétní strategie, která splňuje nejnáročnější mezinárodní standardy, FM Logistic posiluje svůj závazek podpory udržitelného rozvoje.
  Je to ušlechtilé předsevzetí: každý jednotlivec se může podílet na společném přínosu pro budoucnost naší planety, a to zdánlivě malými gesty i zapojením do větších projektů. Kolegové z mého týmu jsou k dispozici všem zaměstnancům FM Logistic, aby je podpořili v jejich odhodlání."

  Olivier Faure, Ředitel pro Udržitelný rozvoj FM Logistic

4 pilíře udržitelného rozvoje

 • Společenský pilíř - Závazek k rozvoji místní ekonomiky

  Podpora lokálních aktivit

  FM Logistic se v zemích svého působení podílí na pomoci sociálně nebo zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.

  • Ve Francii, podporujeme Asociaci zdravotně postižených (L'Association des Paralysés de France (APF)) a to formou různých iniciativ: sbírek oblečení, různých sbírek na podporu sdružení, dárcovstvím krve, recyklací uzávěrů lahví, atd.
  • V Rusku organizujeme sbírky hygienických produktů a oblečení do dětských domovů. S dětskými domovy úzce spolupracujeme i v Brazílii.
  • Ve Španělsku FM Logistic zajišťuje přepravy do potravinové banky.

  Vyvíjíme projekty s pozitivním dopadem na společnost

  FM Logistic se snaží pozitivně ovlivňovat své bezprostřední okolí a to cestou projektů s přínosem pro společnost. Proto například skupina zahájila přípravy na budování modelu "alternativní" logistické platformy.

  Podpora profesního začlenění znevýhodněných spoluobčanů

  Podporovat zapojení nebo návrat lidí s handicapem do pracovního procesu je pro FM Logistic velmi důležité. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením sledujeme v každé ze zemí našeho působení.

 • Sociální pilíř - Spoleháme se na naše lidi, jsou pilířem našeho závazku

  Rozvoj profesní dovednosti našich zaměstnanců

  Logistika je svojí povahou služba, proto jsou zaměstnanci FM Logistic středem našeho zájmu. Společnost vyvíjí systém vzdělávání a získávání nových dovedností na podporu profesního rozvoje každého jednotlivce.
  FM University poskytuje svým zaměstnanců vysoce kvalitní školení přizpůsobená specifické povaze činnosti FM Logistic.

  Záruka bezpečného pracoviště pro naše zaměstnance

  Práce v dopravě a logistice nese svá rizika: musí být řízena tak, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. V FM Logistic jsme si toho vědomi, a každý den provádíme cílené akce zaměřené na dodržování předpisů, zvyšování povědomí zaměstnanců, neustálé zlepšování postupů (na základě pravidelného vyhodnocování nastavených cílů) a především zapojení každého jedince.

  Zdravotní systém dostupný všem zaměstnancům

  Po analýze přístupu ke zdravotním službám v každé z našich zemí, pracuje korporátní oddělení lidských zdrojů na harmonizaci těchto služeb nabízených našim zaměstnancům. Cílem je zavést osvědčené postupy a pracovní podmínky v celé korporaci.

 • Ekonomický pilíř - Navrhnout dodavatelský řetězec zítřka

  Podporovat inovace v oblasti dodavatelského řetězce spoluprací s klíčovými aktéry

  Logistika a sektor dopravy podléhají četným sociálním a environmentálním tlakům. Různí aktéři v logistickém řetězci by měli na řešení těchto problémů spolupracovat. FM Logistic se ke spolupráci zavázala prostřednictvím:

  • Účasti v evropských programech pro budoucnost logistiky,
  • Partnerství s různými vzdělávacími institucemi,
  • Projektové spolupráce s některými zákazníky.

  Systematizace podpory pro posílení dovedností

  Podpora posílení dovedností znamená umožnit okamžité uvolnění dobrovolníků z řad našich zaměstnanců pro aktivity organizací obecného zájmu, tedy pro kulturní, sociální, environmentální a humanitární účely. Je účinným prostředkem zapojení zaměstnanců do projektů ve prospěch společnosti. Dobrovolnou prací pro tyto nevládní organizace, získají naši zaměstnanci zkušenost, která posiluje význam jejich každodenní práce.

  Podpora lokální zaměstnanosti a ekonomiky

  Mezinárodní společnost FM Logistic, se v zemích svého působení zavázala k podpoře lokálního hospodářského a sociálního rozvoje a to nákupem místních výrobků a služeb. Na základě svého komplexního programu pro posílení lokálních partnerství podporuje místní dodavatele.

 • Environmentální pilíř - Ochrana životního prostředí v jádru našeho rozvoje

  Snížení uhlíkové stopy z našich aktivit

  Abychom vzali do úvahy komplexní dopad naší činnosti, kontrolujeme v FM Logistic emise skleníkových plynů kombinací:

  • Snižování emisí CO2 z dopravy a skladování
  • Snižování spotřeby energie,
  • "Zelených" nabídek.

  Partnerství s "Green Freight Europe" a nastavení monitoringu emisí CO2 v dopravě v roce 2014, znamená novou etapu v našem přístupu.

  Snížení spotřeby energie

  FM Logistic investuje do optimalizace spotřeby energie na svých platformách za současného zachování komfortu a úrovně služeb pro své zákazníky. To vše v součinnosti s Batilogistic (vlastník budov) a její dceřinnou společností NG Concept, specialistou na návrhy a konstrukce budov. V rámci procesu neustálého zlepšování, jsme vyvinuli strategii environmentálního značení HQE pro Francii a LEED na mezinárodní úrovni.

  Vývoj zelených nabídek pro naše zákazníky

  Protože životní prostředí patří všem, snaží se FM Logistic hledat šetrnější alternativní řešení. Seskupování logistických toků, optimalizace směn, inter-modální přepravy, cross-docking, alternativní pohony pro doručování v centrech metropolí atd. To vše děláme s cílem vytvořit logistické služby nové generace s integrovanou kontrolou uhlíkové stopy.

Systémy řízení

FM Logistic podporuje svůj udržitelný systém řízení na třech úrovních: na úrovni korporace, jednotlivých zemí a na úrovni jednotlivých platforem. Vedení společnosti musí pro všechny tyto úrovně nastavit optimální standardy. Přesto má každá země a každá platforma povinnost jednat v souladu s místními předpisy a realitou, stejně jako s lokálními potřebami zákazníků. Jednání v souladu s koprorátní politikou integrovaného systému řízení v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí (QHSE) zajišťují od Brazílie přes Evropu až do Číny, naše oddělení kvality. Cíle naší QHSE politiky jsou komunikovány všem zaměstnancům: provozní dokonalost, spokojenost zákazníka, neustálé zlepšování, atd.

Certifikace našich poboček

Politika QHSE FM Logistic je založena na dodržování právních předpisů, na prevenci rizik a na neustálém zlepšování. Její zásady jsou podpořeny souborem pravidel a referenčních nástrojů. Komunikována je prostřednictvím průběžného vzdělávání zaměstnanců.

Systém používaný v FM Logistic respektuje nejpřísnější normy z hlediska hygieny, bezpečnosti, sledovatelnosti, nakládání s nebezpečnými látkami a dodržuje osvědčené postupy v jednotlivých odvětvích. Aby si naši zákazníci byli jisti, že je s jejich výrobky zacházeno bezpečně, v prostředí kompatibilním s předpisy a to v každé fázi zásobovacího řetězce a v každé zemi, jsou naše pobočky certifikovány.

Pilířem systému řízení FM Logistic je mapování procesů, které zaručuje jeho homogenitu a bezpečnost. Aplikuje společná a závazná pravidla. Osvědčené postupy jsou dodržovány v každé zemi, s přihlédnutím k místním specifikům.

Naše závazky

 • Závazky k životnímu prostředí

  Naše závazky k životnímu prostředí

  Své závazky vůči životnímu prostředí, zahrnula FM Logistic do svého programu pro udržitelný rozvoj, konkrétně:

  • Dodržujeme předpisy (právní, administrativní a regulační), které se vztahují na naši činnost.
  • Máme nastavena preventivní opatření proti znečištění v celém dodavatelském řetězci.
  • Využíváme čisté technologie, které respektují životní prostředí, zejména v při projektování našich budov a obměně vozového parku. Ve Francii školíme řidiče v ekologické jízdě. Ve Španělsku, FM Logistic používá nákladní auto s pohonem na zkapalněný zemní plyn.
  • Naši politiku komunikujeme i interně, s cílem zvýšit povědomí a ovlivnit naše zaměstnance směrem k environmentálně odpovědnému chování.
  • V rámci trvalého zlepšování pravidelně vyhodnocujeme naše cíle, aby byly v souladu s našimi závazky k životnímu prostředí a očekáváním všech zúčastněných stran.
 • K poslechu

  Závazky našim klientům

  Abychom úspěšně rozvíjeli naše partnerství, nasloucháme vašim potřebám, průběžně komunikujeme KPI, definujeme komunikační matici pro každodenní provoz a strategické otázky, průběžně vás informujeme o našich aktivitách...

  Jsme odborníky ve službách komplexního dodavatelského řetězce,

  • Nabízíme spolehlivá a nákladově efektivní řešení přizpůsobená vašemu odvětví a také trhu Vašich klientů, abychom zajistili i jejich spokojenost.
  • Přizpůsobujeme se změnám v objemu vaší výroby a potřebám vašeho trhu;
  • Neustále školíme své zaměstnance, abychom zajistili vysokou úroveň našich služeb;
  • Předvídáme vaše budoucí potřeby, s cílem stálé konkurenceschopnosti.

  Zaměření na neustálé zlepšování

  Tvoříme roční plány na zlepšení a srovnáváme naše aktivity. Cílem je rozvoj a sdílení osvědčených postupů s našimi zákazníky.

 • Prevence rizik

  Naše závazky v oblasti bezpečnosti

  FM usiluje o neustálé zlepšování svých výsledků v oblasti bezpečnosti při práci. V každé zemi, kde FM Logistic působí, zajišťujeme prevenci rizik zejména:

  • Vypracováním registru bezpečnostních rizik při práci
  • Sledováním a analýzou pracovních úrazů,
  • Udržováním čistého a uklizeného pracovního prostředí.

  Naše zaměstnance pravidelně školíme, hodnotíme přidělené odpovědnosti a podnikáme řadu dalších aktivit pro zvýšení povědomí zaměstnanců o bezpečném chování při jejich každodenní práci.
  FM Logistic nedávno odstartovala projekt "Safety First Attitude", aby podpořila bezpečnost svých zaměstnanců při práci. Týká se všech zaměstnanců společnosti a spočívá ve sdílení zkušeností a osvědčených postupů napříč všemi pobočkami. Jeho dopad je sledován pomocí LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate / Koeficient úrazové četnosti). Výsledky jsou předkládány výkonnému výboru společnosti.

  FM Logistic navíc, díky svým zkušenostem a znalostem potravinářského odvětví, garantuje bezpečnost manipulovaných výrobků. Pro každého klienta je vypracována HACCP studie. Cílem je identifikovat hrozby, které by mohly ovlivnit kvalitu potravin, ve smyslu jejich další nevhodnosti pro lidskou spotřebu, a jejich odstranění. Na každé naší platformě, kde manipulujeme s potravinami, máme specializovaný HACCP tým zaměstnanců. Zajišťuje implementaci osvědčených postupů v oblasti hygieny, úklidu, sledovatelnosti, atd.