Fm logistic

La logique des transports urbain

Zkontrolujte, jak chráníme vaše data

Zkontrolujte, jak chráníme vaše data

Během náborového procesu dodržujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů vyplývající z vnitřních předpisů a ustanovení nařízení EU - obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Na této záložce najdete komplexní informace o pravidlech zpracování vašich osobních údajů.

Znění informační povinnosti pro uchazeče o práci v FM ČESKÁ, s.r.o.

Správcem vašich osobních údajů je FM ČESKÁ, s.r.o., se sídlem v Tuchoměřicích, Ke Špejcharu 351, okres Praha-západ, PSČ 252 67, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44993, IČ 629 69 072,  DIČ CZ62969072.

 

Máte právo na přístup k údajům, jejich opravu, požadovat jejich výmaz, a také právo požadovat omezení zpracování, přenositelnost údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a podat stížnost dozorovému orgánu, pokud jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s požadavky právních předpisů.  

 

Údaje budou zpracovávány za účelem vedení náboru/výběrového řízení na pracovní pozici u Správce. V případě vyjádření dobrovolného a volitelného souhlasu budou údaje zpracovávány rovněž pro účely budoucích náborových/výběrových řízení vedených Správcem a zařazení do databáze uchazečů, a to po dobu 2 let, pokud před uplynutím tohoto období nedoručíte Správci žádost o výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolání souhlasu.  

 

Vaše osobní údaje nebudou v náborovém/výběrovém řízení, nebo v databázi uchazečů, podléhat automatizovanému rozhodování, a to včetně profilování.

 

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak důsledkem jejich neposkytnutí bude nemožnost účastnit se náborového/výběrového řízení, uzavřít smlouvu anebo být zařazen do databáze.

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů v rámci náborového/výběrového řízení je výkon opatření před potenciálním uzavřením  smlouvy (pracovněprávního vztahu) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  Pokud ve výběrovém řízení nebudete úspěšní, Vaše osobní údaje zlikvidujeme bez zbytečného odkladu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné; bez jejich poskytnutí však není možné realizovat náborové / výběrové řízení. Vaše osobní údaje získáváme převážně přímo od Vás. V některých případech je můžeme získat z jiných zdrojů, například z pracovních posudků nebo vyjádření Vašich předchozích zaměstnavatelů.

 

Pokud vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucích náborových/výběrových řízení a zařazení do databáze uchazečů, budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Pokud vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucích náborových/výběrových řízení organizovaných některou ze společností patřících doKapitálové skupiny FM Logistic, znamená to, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány kromě Správce následujícími společnostmi: FM Polska Sp. z o.o., FM SLOVENSKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L., jako samostatnými správci.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

  • V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo na kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to osobně v sídle FM ČESKÁ, s.r.o. anebo e-mailem na: [●]. . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

  • Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

 

  • Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.

 

  • Právo na výmaz (bát zapomenut) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

 

  • Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

 

  • Právo na přenositelnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze stran a pouze automatizovaně zpracovávaných údajů.

 

  • Právo namítat - máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

  • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů - pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. číslo: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz. V případě podání návrhu elektronickou formou je nutné, aby splňoval náležitosti podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku ukončení náborového/výběrového řízení. V případě vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely budoucích náborových/výběrových řízení, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let, pokud před uplynutím tohoto nedoručíte Správci žádost o výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolání souhlasu.  

 

Správce může zpřístupnit a předávat Vaše osobní údaje subjektům, které se nacházejí v České republice, ale i v zahraničí, a to zejména následujícím stranám: poskytovatelům služeb podporujících provedení náborového/výběrového řízení a procesu zaměstnávání, a poskytovatelům IT služeb.

 

Vaše údaje předáváme ale výhradně do zemí Evropského hospodářského prostoru.

 

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce, chcete uplatnit Vaše práva, vznést proti zpracování osobních údajů námitky nebo si myslíte, že zpracování Vašich osobních údajů je neoprávněné, obraťte se na oddělení lidských zdrojů FM ČESKÁ, s.r.o. (E-mail: aukropec@fmlogistic.com) nebo písemně na adresu sídla FM ČESKÁ, s.r.o.

 

Na Vaši žádost, resp. stížnost odpovíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od jejího doručení. V určitých případech může dojít k prodloužení této lhůty, o nejvíce další dva měsíce, o čemž Vás budeme informovat spolu s důvody prodloužení lhůty.

 

 

Doložka týkající se vyjádření souhlasu s účastí na budoucích náborových/výběrových řízení v FM ČESKÁ, s.r.o.

 

Vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů společností FM ČESKÁ, s.r.o., IČ 629 69 072, se sídlem v Tuchoměřicích, Ke Špejcharu 351, okres Praha-západ, PSČ 252 67, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44993 (jako Správcem),  pro účely budoucích náborových/výběrových řízení organizovaných Správcem a zařazení do databáze uchazečů, a to po dobu 2 let.

 

Doložka týkající se vyjádření souhlasu s účastí v budoucích náborových/výběrových řízeních organizovaných některou ze společností patřících do Kapitálové skupiny FM Logistic:

 

Vyjadřuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených v  dokumentech, které jsem doručil FM ČESKÁ, s.r.o., a to především mých osobních údajů uvedených v životopisu, a jejich následné sdílení v rámci společností patřících do Kapitálové skupiny FM Logistic (seznam společností, které tvoří  Kapitálovou skupinu FM Logistic najdete: FM Polska Sp. z o.o., FM ČESKÁ, s.r.o., FM SLOVENSKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L., pro účely náborových/výběrových řízení organizovaných některou ze společností patřících do Kapitálové skupiny FM Logistic a zařazení do databáze uchazečů, a to po dobu 2 let.