Fm logistic

La logique des transports urbain

Hodnoty

Sdílíme zásadní lidské a podnikatelské hodnoty

FM Logistic “zdědila” firemní kulturu od svých zakladatelů. Snažíme se, aby naši lidé těmito hodnotami žili, rozvíjíme u nich pocit sounáležitosti se společností a vytváříme pozitivní atmosféru na pracovišti. Víme, že úspěch společnosti  závisí na skutečném sdílení těchto hodnot.  

Sdílíme stejné hodnoty

Podporujeme týmový přístup důležitý pro rozvoj společnosti

V roce 2015, jsme požádali naše zaměstnance, aby společně posoudili hodnoty definované v roce 2007 a přizpůsobili je novému multi-kulturnímu rozměru skupiny. Položili jsme jim 3 otázky: „Jaké jsou vaše osobní hodnoty, jaké hodnoty vidíte v naší společnosti, jaké hodnoty si myslíte, že jsou nezbytné pro úspěšnou budoucnost FM Logistic?“. Průzkumu se celosvětově zúčastnilo 74% našich lidí. Potvrdila se tím sounáležitost zaměstnanců k FM Logistic ve všech zemích. S 11.000 odpověďmi, byl projektový tým schopen vytvořit 35 diskusních skupin, čítajících celkem 250 lidí, ať už provozu nebo například ze zástupců nejvyššího vedení. Cílem bylo definovat hodnoty, které by podporovaly strategii FM Logistic a umožnily další růst. Na podzim roku 2016 následovalo uvedení hodnot do praxe.  Naším cílem nyní je, aby hodnoty ve skupině žily, aby se staly tím, co nás odlišuje a nástrojem dalšího rozvoje.

 

Kultura naší společnosti je založena na 3 společných hodnotách

DŮVĚRA

Každý zaměstnanec je důležitý a zaslouží si úctu, ohled a laskavý přístup. Důvěra umožňuje každému z nás vydat ze sebe to nejlepší. Důvěra dodává energii, umožňuje spolupráci i samostatnost.

Je základem dlouhodobých vztahů jak uvnitř společnosti, tak se zákazníky a obchodními partnery.

Přirozenou důvěru budujeme v průběhu času.

VÝKON

Dlouhodobé ambice naší společnosti závisí na trvalé spokojenosti zákazníků a na dosažení požadovaných výsledků. Toto ovšem vyžaduje, abychom na denní bázi usilovali o kvalitu, bezpečnost a neustálé zlepšování. Naši lidé jsou, díky své snaze o dokonalost, o plnění společných závazků a díky svému smyslu pro zodpovědnost, klíčovým faktorem našeho úspěchu.

OTEVŘENOST

V dnešní rychlé době, musí společnost stále a znovu objevovat samu sebe a přicházet s inovacemi, aby svým zákazníkům mohla nabídnout ta nejlepší řešení. Otevřený přístup, naslouchání všem zúčastněným stranám, vede k neustálému vyhodnocování stávajícího stavu. Otevřené partnerství je důležité pro úspěšné a oboustranně prospěšné vztahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi být iniciativní a tvořivý.

Slovo Ředitelky pro firemní kulturu, hodnoty a etiku

 • Hodnoty jsou součástí společnosti

  “Naše dovednosti vyplývají z historie firmy, která chce nadále zůstat nezávislým subjektem a její lidé jí umožňují budoucí rozvoj. Postoje a chování manažerů i zaměstnanců provozu jsou definovány v souladu s našimi hodnotami. Tuto FM podstatu najdete na každé naší pobočce a tvoří, spolu s FM etickým kodexem, osobitost naší společnosti. Naším úkolem je udržet naše hodnoty, naši kulturu a etický přístup v rámci mezinárodního rozvoje.

  FM Logistic se od doby definování hodnot v roce 2007 značně rozrostla. Aby hodnoty odrážely realitu v naší společnosti, jakož i její nové strategické, organizační a manažerské cíle, musí se rozvíjet a být vlastní všem našim zaměstnancům. Naše hodnoty vycházejí z celosvětového průzkumu mezi našimi zaměstnanci, se 74% účastí, a z následných skupinových diskusí mezi více než 250 zaměstnanci, kteří se snažili definovat podstatu zvolených hodnot.  Naše 3 hodnoty  «Důvěra, výkon a otevřenost » jsou v souladu s naší historií, na kterou jsme náležitě hrdí, stejně jako s našimi ambicemi do budoucna:  řídí naše rozhodnutí a posilují pocit sounáležitosti ke společnosti. Každý manažer vnáší tyto hodnoty do života svého týmu prostřednictvím aktivit, které obohacují naši kulturu a zajišťují, že každý z našich lidí přijme FM hodnoty za své.”

  Marie Laure Faure - Ředitelka pro firemní kulturu, hodnoty a etiku

FM Foundation

 • Skupina FM se při příležitosti 50. výročí založení společnosti, rozhodla posílit svoji sociální odpovědnost a založila firemní nadaci.

  Účelem nadace FM je podpora sociálně prospěšných projektů v oblasti začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných lidí do běžné společnosti a projektů pro šťastné dětství, které vzejdou a jsou vedeny ze strany zaměstnanců FM.

  Nadace FM podporuje projekty všeobecného zájmu v blízkosti jejích stávajících nebo budoucích platforem.

  Nadace FM podporuje dovednosti a nasazení svých zaměstnanců, a pomáhá jim zvýšit sociální účinnost projektů, které podporuje.